صاحب امتياز: آقاي كمال علمي كتابفروش 
 
نشر آسيم درسال 1382 خورشيدي در تهران تاسيس شد و از آن زمان تاكنون در زمينه نشر كتابهاي گوناگون از جمله روانشناسي، رمان، كودك و نوجوان و... ميباشد كه در جهت ترويج فرهنگ كتابخواني بين اقشار مختلف جامعه فعاليت دارد